Регистрация
 • LATEST NEWS: Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer rutrum . . . (read more)
 • LATEST NEWS: Vestibulum in eros quis nibh semper lobortis . . . (read more)
 • LATEST NEWS: Fusce lobortis eros eu ante cursus convallis . . . (read more)
Super User

Super User

 • В.Левашка-70лв за наем
 • Ст.Тикова-20лв за наем
 • Д.Лазарова-79,06лв за куче Бисер
 • Б.Димитрова-20$ за наем
 • Kotaracite.com -5euro за 7малки кученца
 • Т. Иванова - 70лв. за лечението на Бък (кучето със счупения крак)
 • Т. Стефанова - 50лв., които използвахме за частично плащане на ваксинките на малките кученца
 • П.Добрева - 30лв.
 • А. Чолакиду - 30лв.
 • Ив. Ангелова - 50лв.
 • Р. Трифонов - 40лв.
 • Сем. Константинови - 1000лв.(те се лишиха от своите коледни подаръци)
 • г-н Б.Кожухаров - 100лв. + храна за 100лв.
 • г-н Кирил Тодоров - 250лв.
 • Ида Вет (вет.клиника), която в момента лекува болният гълъб Гъдьо напълно безплатно, и която ни дари няколко сашета масло от сьомга (витамини за козината) за нашата прелестна Биби
 • Цв. Николова, която изпрати различни изненади за кучета и котенца и други нужни неща за базата

 

УСТАВ

на

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза

„Подай ръка на животно в беда”

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на Учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(4) Членовете на Сдружението отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

         Наименование

Чл.2. (1) Наименованието на Сдружението е „ Подай ръка на животно в беда”/ „Lend a hand to an animal in need” /.

(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр. Плевен, ул. „Шипка” № 26, вх.В, ет.5, ап. 9

Срок

Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Вид на дейността

Чл.5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, насочена по конкретно към:

1. развитие и утвърждаване на духовни и нравствени ценности в гражданското общество, касаещи отговорното отглеждане, закрилата и опазването на цялостното разнообразие от животински видове;

2. изграждане на положително и отговорно отношение, активна гражданска позиция  и съпричастност към животни, в частност тези, които са изпаднали в беда и рискови ситуации;

3. подпомагане на животни изпаднали в неравностойно положение, чрез осъществяване на ветеринарно-медицинска помощ и настаняване в приюти или приемни семейства, осиновяване на животни;

4. активна превенция на жестокостта към животните и безотговорното отношение към тях;

5. предприемане адекватни мерки за намаляване и ограничаване популацията на безпризорните животни.

6. защита на околната среда чрез спазване законите в страната,  законодателството на Европейския съюз и конвенциите, по които РБългария е страна.

                                                 

            Цели

Чл.6. Основни цели на Сдружението са:

1.  превенция на жестокото и нехуманно отношение към животните;

2. предоставяне на помощ и защита на животни, нуждаещи се от тях.

3. Активно участие в изработването на планове, програми, стратегии и законодателни промени за ефективна защита на животните.

Средства за постигане целите на сдружението

Чл.7. Сдружението ще работи за постигане на поставените цели чрез използване следните средства:

1. провеждане сред обществото на широкомащабна разяснителна работа за повишаване културата на гражданите по повод защита на биоразнообразието, природосъобразния начин на живот и хуманното отношение към животните, чрез:

1.1. организиране на концерти, изложби, пленери, флаш моб инициативи, рекламни кампании по повод формиране на положително отношение и активна социална позиция в гражданите за подпомагане на животни;

1.2. активно използване на средствата за масово осведомяване в национален и регионален мащаб (телевизия, радио, преса) и интернет пространството за създаване на отговорност  към проблемите на социализацията на животните и желание за решаването им;

1.3. организиране на дискусии, кръгли маси, лекции, тренинги, по проблемите за защита на животните. Участие в симпозуми, работни срещи и други мероприятия, адекватни на предмета на дейност на Сдружението.

2. осъществяване на непрекъсната двустранна връзка и съдействие на органите от централната и местни власти по повод на биоразнообразието, екологичното равновесие и защита животните;

3. осъществяване на ефективен граждански контрол върху дейността на оторизираните централни и местни власти;

4.  поддържане на редовни контакти с граждани и институции в Република България, имащи право на законодателна инициатива, с оглед предложението за създаване на зоополиция с всички произтичащи от това законови последици, както и други промени в законодателството;

5. осъществяване на контакти и поддържане на двустранна връзка със сдружения от страната и други държави, които имат същия или сходен предмет на дейност. Обмен на добри практики;

6. работи за създаване приюти за спасяване, осигуряване на адекватно лечение и отглеждане на бездомни животни без оглед на техния вид, при спазване законовите процедури и условия за този род дейности;

7. провеждане на мероприятия за кастриране на домашни и безпризорни животни, с цел ограничване на уличната популация;

8. намиране на временни и постоянни приемни семейства на бездомни животни, както в страната, така и в чужбина при пълно съблюдаване изискванията на законодателствата в съответните страни;

9. осигуряване на спонсори при максимална яснота и прозрачност при използване на средствата, чрез съпътстващ и последващ контрол върху разходването им;

10. съдейства на собственици на животни за осигуряване помощ и необходима информация при проблем с домашни животни;

11. изработване на проекти,  кандидатстване и включване в проекти на Министерства ( МРРБ, МОСВ, МОН и др.), Общини, неправителствени организации и програми на ЕС, касаещи предмета на дейност на сдружението.

 1. ЧЛЕНСТВО

 

Членове на сдружението

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. Юридическите лица участват чрез представителите си.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко физическо лице, без оглед на пол, религия, национална и расова принадлежност, което споделя целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява Устава, решенията на Общото събрание, както и което плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде и всяко българско или чуждестранно юридическо лице, отговарящо на условията, посочени в ал.2, което не е било несъстоятелно и за което, към момента на кандидатстването за член на сдружението, не е обявена процедура за  несъстоятелност.

(4) На всеки член се издава членска карта. Картата съдържа името на съответния член,негова снимка, наименованието на сдружението и неговото лого. Всяка карта има индивидуален уникален номер и чрез нея членовете се легитимират пред обществото и неговите образувания и формирования.

Особени случаи на членство

Кандидат-членство

Чл. 9 (1) Кандидат-член на сдружението може да бъде  непълнолетно дете, навършило 14 години, което проявява интерес към предмета на дейност на сдружението. За кандидат-членовете се изисква писмена декларация – съгласие  от родителите за така посоченият начин на членуване им в сдружението.

(2) Кандидат членовете нямат задължения за плащане на членски внос и участие в мероприятията на сдружението. Те не участват в Общото събрание и нямат право на глас. Кандидат-членовете не присъстват на инициативи след 19.00ч. в зимния и след 21.00ч. в летния сезон, освен когато са придружени от родител или друго пълнолетно лице.

(3) За кандидат членовете се води специална книга.

Семейно членство

Чл. 10. (1) При едновременно членуване на съпрузи, на повече от един член от семейство и на лица, живеещи в условията на фактическо съпружеско съжителство, се прави отстъпка от членския внос от 1 /един/ лев за всеки от тях.

(2) Всеки семеен член има право на един пълноправен глас в Общото събрание.

Приемане нови членове

Чл. 11. (1) Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание след подадено писмено заявление до Управителния съвет или със заявено желание по време на Общо събрание, констатирано в съответния протокол. Общото събрание може да упълномощи с това си правомощие членовете на Управителния съвет.

(2) Кандидатурите, подадени с писмено заявление, се внасят в Общото събрание от председателя на Управителния съвет най-късно в едномесечен срок от подаване на заявленията. Заявените по време на Общо събрание кандидатури се разглеждат в момента на постъпването им.

(3)  Всеки от кандидатите се запознава предварително с Устава и дейността на Сдружението, като подписва декларация, че е запознат и съгласен с правилата в тях.

Права на членовете на сдружението

Чл. 12. Всеки член на Сдружението има право:

1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание, с право на един глас;

2. да бъде предлаган и избиран в неговите органи на управление;

3. да получава периодично информация за дейността на Сдружението;

4. да получава, след писмена молба, отчет за конкретни прояви;

5. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по ред, предвиден от този устав, когато това се налага за целите на сдружението;

6. да предлага на органите на Сдружението идеи и инициативи по повод защита на животните;

7. да осъществява контрол върху изпълнението решенията на Общото събрание и върху дейността на органите за управление на Сдружението;

8. да сигнализира писмено за нарушения на този устав, вътрешните правила, законодателството на Република България и ЕС.

Задължения на членовете на сдружението

Чл. 13. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. да спазва Устава и активно да съдейства за изпълнение на неговите цели;

2. да изпълнява решенията на Общото събрание;

3. да внася редовно членския си внос;

4. да полага необходимите грижи за издигане авторитета на Сдружението и увеличаване неговото имущество.

Отговорност

Чл. 14. (1) Членовете не носят лична отговорност за задълженията на Сдружението

(2) За задълженията на Сдружението членовете отговарят до размера на имуществената вноска, съгласно Устава.

Чл. 15. (1) Членските права и задължения са строго лични и не преминават по наследство, както и не се прехвърлят при прекратяване на членството.

(2) Упражняването на членствени права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с нотариална заверка на подписа.

Прекратяване на членството

Чл. 16. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет или Общото събрание на Сдружението;

2. с изключване поради тежко нарушаване устава и/или виновно неизпълнение на решение на органите на Сдружението;

3. с обявяне на юридическото лице – член на Сдружението в несъстоятелност или с прекратяването му;

4. със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице или с прекратяване на юридическото лице;

5. с прекратяване на Сдружението;

6. при отпадане.

         (2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет с пълно мнозинство, при наличие на тежко нарушение на устава и/или виновно неизпълнение решение на Общото събрание. Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание в двуседмичен срок от връчването решението на съответното лице. По искане на лицето, то може да бъде изслушано предварително или да даде писмени обяснения за поведението си пред УС.

(3)  За целите на този устав тежко нарушение е това, което е несъвместимо с поставените цели и предмет на дейност, което противоречи на етиката, морала, българското и европейското законодателство, както и което води до злепоставяне на Сдружението, на  неговите членове и вреди на обществения му авторитет.

(4) Отпадане от членство е налице при системно съзнателно невнасяне на членски внос (повече от 6 месеца). Отпадането се констатира с протокол от членовете на Управителния съвет, подписан от всеки от тях и от поне един редови член на Сдружението. Копие от протокола се връчва на отпадналото лице.  Отпадането става с решение на Управителния съвет, което влиза в сила веднага. Решението не подлежи на обжалване.

Имуществени отношения при прекратяване на членството

Чл. 17. (1) При прекратяване на членството имуществените отношения със Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от ОС, с изключение на предплатените членски вноски, които подлежат на връщане в двумесечен срок от датата на прекратяване на членството. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението, се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението.

(2) При прекратяване на основание чл.16, ал.1, т.5, имуществените отношения се уреждат по правилата на раздел V от Устава.

 1. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Имущество

Чл.18. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права, вземания, права върху обектите на интелектуална собственост, ценни книги и от други права и задължения.

Източници на средства

Чл. 19. Източници на средства на Сдружението са:

1. имуществени вноски на членовете;

2. доходи от дейността;

3. дарения;

4. заеми;

5. други постъпления.

Имуществени вноски на членовете

Чл.20. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 5 (пет) лева месечно, вносими до 25 число на всеки текущ месец, за което се води специална книга. При просрочване на вноските не се дължи лихва.

(2) По предложение на УС или на 1/3 от членовете, с решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на ОС. Целта, размера и начина на събиране на вноските се определя с решението. Такива решения могат да се вземат не повече от два пъти в календарната година. За легитимността им е необходимо те да бъдат взети с квалифицирано мнозинство (2/3 от всички членове на сдружението).

(3)  Сдружението, в лицето на представляващия го орган, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва спонсорски договори. За тези постъпления се води специална книга и регистър на даренията. На дарителите се издава свидетелство за дарение с логото на Сдружението.

(4) Членовете на Сдружението или трети лица могат да предоставят средства, под форма на парични заеми или вещи, за осъществяване целите и основната дейност. Размерът на лихвата се определя в договора между заемодателя и Сдружението, освен когато изрично е уговорено, че лихва не се дължи.

(5) За постигане целите си Сдружението може да наема подходящи помещения и/или недвижими имоти и индивидуално определени вещи с писмен договор, в който се детайлизират изчерпателно условията. При сключване на такъв договор задължително се прави предварителен оглед и двустранен протокол.

(6) За действията описани в ал.3, 4 и 5 е необходимо решение на Общото събрание взето с мнозинство 50% + 1, от всички членове на сдружението.

(7) При извършване на посочените правни действия Сдружението се представлява от Председателя на УС или изрично упълномощен от него член на УС.

Стопанска дейност

Чл.21. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана и в полза осъществяване основната му дейност:

1. изработва, издава и разпространява печатни издания за превенция на безотговорността и жестокото отношение към животните, за приобщаване на повече хора към дейността в защита на животните и опазване екологичните стандарти;

2. разкрива центрове и приюти в помощ и закрила на животните при спазване всички санитарно-хигиенни режими, предвидени за реализираното на такъв тип дейност в действащото българско законодателство;

3. организира курсове, школи, семинари, тренинги, лекции, извършва социологически проучвания с предмет защита и спасяване на животни в беда и предприема стратегии за решаване на констатираните проблеми.

4. реализира изложби, пленери, ателиета, участие в телевизионни и радиопредавания, с оглед набиране средства за осъществяване на дейността по защита на бедстващи животни.

(2) Стопанската дейност е съобразена с изискванията на разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Данъчните закони в РБългария.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се осъществяват от Председателя на Сдружението.

Покриване на загуби

Чл.22. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, ОС може да взема решения за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението по реда на чл.18, ал.2 от този устав.

Чл.23. (1) Сдружението не разпределя печалба. Приходите от стопанска дейност се използват за постигане на предвидените в настоящия Устав цели.

(2) Извършването на стопанска дейност се подчинява на правилата, определени в законите, които регулират съответния вид стопанска дейност.

 1. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на сдружението

Чл.24. Органи на сдружението са Общото събрание и Управителен съвет.

Състав на общото събрание. Представителство

Чл.25. (1) В общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на Сдружението участват в работата на ОС лично или чрез изрично упълномощен представител.

(2) Когато представителят е член на Сдружението, то той не може да представлява повече от един неприсъстващ член. Представителството се осъществява въз основа на пълномощно без нотариална заверка на подписа.

(3) Когато представителят не е член на Сдружението, изисква се пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл.26. (1) Членовете – юридически лица се представляват от законните им представители или изрично упълномощено лице за участие в ОС.

(2) Представител по пълномощие на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните за участие в ОС трябва да бъдат изрични, като могат да бъдат издадени за конкретно или за неограничен брой заседания на ОС.

(4) За участие в отчетно-изборно заседание на ОС се изисква пълномощно с нотариална заверка, независимо дали представителят е член или не е член на Сдружението.

(5) Пълномощникът може да представлява единствено и само един член на ОС.

(6) Пълномощникът няма право да преупълномощава с предоставените му права трето лице.

Правомощия на Общото събрание

Чл.27. (1) Общото събрание има изключителна компетентност по отношение на:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове със задължително за членовете съдържание, включително правилник за регламентиране на оделни дейности;

3. взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;

4. избира и освобождава Председателя и членовете на УС;

5. по негово решение може да се определя и възнаграждение за определени дейности на членове на сдружението, както и определя реда за сключване договори за външни услуги;

6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7. одобрява отчета за приходите и разходите и/или годишния финансов отчет след заверка от експерт-счетоводител;

8. назначава ликвидатори при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност или прекратяване с решение на окръжния съд в предведените в устава случаи;

9. разглежда жалби срещу решенията на УС за прекратяване на членство;

10. взема решение за откриване и закриване на клонове;

11. взема решение за участие в други организации или в конкретни техни дейности;

12. приема стратегии и програми за действие в изпълнение основните цели на сдружението;

13. приема бюджета на сдружението и основните насоки в разходването му;

14. определя дължимостта и размера на членския внос;

15. приема отчетите за дейността на УС;

16. отменя решения на УС, които са в противоречие със законите в РБългария, Устава на сдружението или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

17. освобождава от отговорност членовете на УС .

(2) по решение на ОС правомощията по ал.1, т. 5, 6, 9, 11, 12, могат да се възложат на управителния орган на сдружението.

(3) Решенията на ОС са задължителни за членовете на Сдружението.

(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки негов член или орган, както и от прокурора, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от изтичане 1 (една) година от датата на вземането им или когато вече е приключило изпълнението им.

Свикване на Общото събрание

Чл.28. (1) Общото събрание се провежда минимум 1 път годишно – редовно ОС. Първото ОС се провежда не по-късно от 1 (един) месец след учредяване на Сдружението.

(2) Извънредно ОС се свиква по всяко време от УС или по предложение на 1/3 от членовете на Сдружението, когато важни причини налагат това.

Чл.29. (1) Общото събрание се свиква от УС с писмена покана. Тя може да бъде отправена и по факс и ел. поща, както и с пощенска пратка с обратна разписка и обявено съдържание. Поканата може да бъде обнародвана и в поне един всекидневник в местонахождението на седалището на сдружението и/или национален ежедневник. Поканата задължително се поставя на видно място на адреса, на който се намира управлението на Сдружението.

(3) В поканата задължително е отразен дневният ред и въпросите, които ще бъдат разисквани, предложенията за решение, както и точен час, дата и място на провеждането на заседанието. В поканата задължително се вписва и по чие предложение се свиква ОС.

(4) Ако в срок от 20 дни от искането за свикване на ОС управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или изрично упълномощено от тях лице.

(5)  Времето от обявяване на поканата до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 2 (две) седмици, освен когато важни причини налагат друг срок.

Право на информиране

Чл.30. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението или по електронен път най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на ОС.

Присъствие

Чл.31. (1) На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Легитимирането става с полагане на подпис в нарочно изготвен списък, който се заверява от Председателя и секретаря на ОС.

(2)  В списъка по предходната алинея се включват и членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване, когато се установи наличие на кворум.

Кворум

Чл.32. Общото събрание може да заседава, ако на посачената дата, час и място са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок от един час по-късно при същите условия и дневен ред и заседанието се провежда независимо от наличието или липсата на кворум.

Чл.33. (1) Всеки член има право на един глас.

(2) Гласът на председателя е равен на гласа на всеки от членовете на сдружението.

Конфликт на интереси

Чл.34. Член или негов представител не може да участва в гласуването когато:

1. са предявени искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия относно отговорността му към Сдружението;

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговото семейство, хората, с които живее в едно домакинство или в условията на фактическо съпружеско съжителство, както и роднини по права линия без ограничения, а по съребрена – до трета степен и по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл.35. (1)Решенията си ОС приема с обикновено мнозинство (50% +1) от присъстващите на заседанието.

(2) Решенията, касаещи разходването на средства и включване в национални и международни инициативи се вземат с мнозинство от 2/3 от всички присъстващи.

(3) Решенията за участие в проекти и програми на Европейския съюз се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Сдружението.

(4) Решенията за промяна в устава, откриване и закриване на клон, преобразуване на сдружението, кандидатстване в проекти на ЕС, изключване на членове, се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове.

(5) Всички гласувания са явни. Изключение се допуска единствено по решение на ОС взето единодушно от всички членове на Сдружението и само за конкретен казус.

Решения

Чл.36. (1) Общото събрание може да взема легитимни решения единствено и само ако въпросите са били обявени в поканата.

(2) По изключение може да бъде взето решение по невписан в поканата въпрос, когато всички членове присъстват на събранието или са представени и никой не възразява постигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да се взимат решения по тях. Този факт трябва да бъде надлежно вписан в съответния протокол от заседанието на ОС.

(3) При вземане решение за изключване член на Сдружението неговото изслушване е задължително. Ако не желае да бъде изслушан отказът от това му право се отразява в протокола, под който той полага и подписа си.

(4) Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако в решението не е упоменат друг срок или е необходимо да се изпълнят изрични допълнителни условия.

Протокол

Чл.37. (1) За заседанието на ОС се води протокол в специална книга. В него се отразяват дата, час и място на провеждане, имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете, дневния ред, присъствие и причини за отсъствие, брой на лично представени и представени по пълномощие, отчет на изпълнените и взетите решения, мненията и позициите на всеки, взел отношение по повдигнатите въпроси, предложенията по същество, постъпилите възражения, начинът и резултатите от гласуванията, както и процедурни правила и задължения.

(2) Протоколът от ОС се подписва от Председателя, секретаря на събранието и преброителите. Към протокола се прилага списък на присъстващите, текста на поканата и писмените документи, предоставени предварително на членовете, касаещи конкретото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на ОС има право да изисква точност на вписване на изказванията и решенията в протокола.

(4) Протоколите се подвързват в специална книга, за воденето на която отговаря председателя.

Управетелен съвет

Чл.38. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на УС се избират от ОС за срок от четири години.

(3) Управителният съвет се състои от 3 (трима) членове, които са членове на Сдружението и се избират на мажоритарен принцип.

(4) Член на УС може да бъде и юридическо лице – член на Сдружението. На заседанията на Съвета то се представлява от законния си представител или от физическо лице изрично упълномощено за конкретното заседание.

(5) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани за не повече от 3 мандата. Изключение от това правило се допускат единствено по решение на ОС взето с единодушие от всички членове.

(6) Всеки член на УС има глас равен на гласа на редови член на Сдружението.

Чл.39. (1)Членовете на УС и/или физическите лица представляващи юридически лица трябва да:

1. са пълнолетни и не са поставени под запрещение;

2. се ползват с добра обществена репутация;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

4. не са лишавани от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;

5. те или представителите им имат постоянен или настоящ адрес на територията на РБългария.

(2) Членове на УС могат да бъдат и граждани на други държави, които приемат и изпълняват законите на РБългария, Устава на Сдружението и решенията на ОС и които пребивават на територията на страната не по-малко от 180 дни в годината. При отсъствие от страната трябва задължително да упълномощят свой представител-български гражданин.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл.40. (1) Членовете на УС имат еднакви правомощия, независимо от вътрешното разпределение на функциите си.

(2) Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си съобразно изпълнение предмета на дейност на сдружението, да работят за издигане обществения му авторитет, да не предоставят достъп до квалифицирана за сдружението информация.

(3) В изпълнение на правамощията си УС приема правила за работата си  и избира Председател от членовете си.

(4) УС се събира за редовни заседания на всеки 3 месеца, с оглед обсъждане ефективността при изпълнение на предприети планове, решения, мероприятия и стратегии.

(5) Всеки член на УС има право да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на конкретно възникнал казус, нетърпящ отлагане или чието отлагане би се отразило неблагоприятно върху дейността на Сдружението и резултатите от нея.

(6) УС съблюдава за опазването и правилното стопанисване имуществото на сдружението.

(7) УС приема организационно-управленска структура, реда за функциониране отделни звена на сдружението и вътрешни правила за работа на Сдружението в цялост. Във вътрешните правила се детайлизират правата и отговорностите на членовете.

(8) УС взема решения по отношение ефективното използване собствеността на сдружението, вкл. Придобиване и отчуждаване, на движими и недвижими имоти, обременяване с вещни права на недвижими имоти, както и отдаването им под наем, но за срок не по-голям от 1година.

(9) УС подготвя и внася в ОС проекта за бюджет на сдружението не по-късно от 31.12. на годината, предшестваща годината за която се отнася.

(10) УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението не по-късно от 28.02. на годината, следваща годината за която се отнася. В отчета се описва протичането на дейността, планове, инициативи, стратегии и резултатите от изпълнението им със съответни подробни разяснения.

(11) УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.

(12) В правомощията на УС са всички въпроси, касаещи дейността на Сдружението, извън тези, които са предоставени в изключителна компетентност на ОС.

Кворум и мнозинство

Чл.41. (1) УС може да взема решения ако присъстват повече от половината от членовете му. Присъствието може да се осъществи и чрез изрично упълномощен представител. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, посочени в ал.4 на този член.

(3) УС може да взема решенията си и чрез видеоконферентна връзка/скайп, телефонна връзка, позволяващи по безспорен начин да бъде установена самоличността му, ако всички членове са предварително уведомени за това и никой не се е противопоставил писменно. Гласуването по този начин се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) УС може да взема решения единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на Сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество с други физически, юридически лица, институции и организации с местни и национални функции, както и с чуждестранни такива, когато това е от съществетно значение за осъществяване дейността на Сдружението.

4. вземане на решение за отправяне предложение пред ОС за откриване клон на Сдружението.

Отговорност на членовете на УС

Чл.42. (1) Членовете на УС носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението.

(2) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилия вредоносен резултат и/или когато е гласувал против взетото решение, в резултат на което са настъпили вреди за Сдружението.

Председател на Управителния съвет

Чл.43.(1) Управителният съвет възлага управлението и представителството пред трети лица на един от своите членове – Председател.

(2) Председателят представлява Сдружението пред трети лица, а когато е възпрепятстван упълномощава изрично друг член на УС за извършване на определени действия, включително представителство. При невъзможност за изпълнение на правомощията си повече от 6 месеца те се упражняват от друг член на сдружението до завръщането на Председателя или до избиране на нов.

(3) Председателят има право да извършва правни и фактически действия и да сключва от името на Сдружението сделки, свързани с основната дейност. Тези действиясе докладват незабавно на УС.

(4) Председателят няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти собственост на Сдружението, освен ако е изрично упълномощен от УС след решение на ОС.

(5) Председателят на УС:

1. организира изпълнението на решенията на УС;

2. организира дейността на Сдружението, като осъществява оперативното му ръководство;

3. след решение на ОС сключва договори за външни услуги, в изпълнение целите и задачите на Сдружението;

4. изпълнява представителни функции и изпълнява дейности, възложени му от УС;

5. отчита се периодично пред УС, а при възникване на същестени обстоятелства, относно дейността на Сдружението докладва незабавно на

УС. В тези случаи УС е длъжен незабавно да направи проверка и при необходимаст да свика извънредно ОС.

Книги на сдружението

Чл.47. (1) На заседанието на ОС, на УС и КС, се води протокол, в който се отразяват дневният ред, присъстващи, отсъстващи и причини за това, станалите разисквания, направените заявления и предложения, взетите решения и отчет за изпълнените такива. Протоколът се подписва от Председатеря и секретаря.

(2) Сдружението води книга на членовете си , в която се записват имената, адресите на всички членове, ЕГН, професия и/или занятие, наименованието седалището и адреса на управление, данни за фирмената регистрация, БУЛСТАТ/ЕИК на юридическите лица. Книгата се води от заместник-председателя.

(3) Сдружението води книга за членския внос, която се съхранява от нарочно избран член на УС.

(4) Сдружението води и книга за приходите и разходите, в която подробно се описват източниците на приходи и начинът на изразходването им. Книгата се съхранява и води от член на УС

(5) Сдружението води и книга за дарения. На всеки дарител се издава свидетелство за дарение, подписано от Председателя на УС и редови член на сдружението.

(6) Сдружението води книга за кандидат членовете, която съдържа имената на кандидат-членовете и декларациите-съгласие на родителите.

V.ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Преобразуване

Чл. 48. (1) По решение на ОС Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел и обществено полезна дейност, да се влива, слива, отделя, разделя при спазване разпоредбите на търговския закон, ЗЮЛНЦ и този Устав.

(2) След отделяне или разделяне възникналите правни субекти отговарят солидарно за задълженията на Сдружението, възникнали до образуването им.

(3) При вливане или сливане членовете на Сдружението стават автоматично членове на новото юридическо лице с нестопанска цел.

(4) При разделяне членовете на Сдружението избират в кое от новообразуваните юридически лица с нестопанска цел да членуват. Изборът трябва да бъде заявен най-късно в едномесечен срок от вземане

решението за разделяне.

Прекратяване

Чл.49. Сдружението се прекратява с  решение на ОС;

Чл.50. (1) Сдружението се прекратява с решение на Окръжния съд по седалището си, когато:

1. не е учредено по предвидения в закона ред;

2. извършва дейност, която противоречи на закона и  добрите нрави;

3. извършва дейност, която противоречи на националната сигурност, обществения ред и общественото здраве;

4. е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението по ал.1 може да бъде постановено по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

(3) По искане на Сдружението или по своя преценка съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) Процедурата по предходната алинея не се прилага единствено в хипотезата на ал.1, т. 3 от този член.

Ликвидация

Чл.51. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен при преобразуване.

(2) Ликвидацията се извършва от УС или определено от тях лице, съгласно разпоредбите на Търговския закон, като се осребрява неговото имущество и се удовлетворяват кредиторите на Сдружението.

(3) При прекратяване с решение на Окръжния съд ликвидаторът се назначава от съда.

(4) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на други сдружения, със същия предмет на дейност.

VI.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.52.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

Чл.53.  Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на този Устав, се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство и в частност ЗЮЛНЦ, како и разпоредбите на европейското законодателство, касаещо предмета на дейност на Сдружението.

Чл.54.Всички членове на Сдружението се съгласяват, че  личните данни необходими за надлежната регистрация и в изпълнение изискванията на закона и дейността, ще се третират като конфиденциална информация и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено когато това са оторизирани държавни органи осъществяващи контрол и упражняващи компетенциите си по отношение на предмета на дейност на сдружението.

Чл.55. Членовете на Сдружението декларират, че са предоставили лични данни и информация доброволно, като необходимо условие за регистрация и изпълнение целите на сдружението и са съгласни тези данни да бъдат обработвани с цел осъществяване предмета на дейност и съгласно изискванията на предходния член.

Чл.56. Всеки член на Сдружението, комуто са станали достояние лични данни дакларира, че няма да ги използва и разпространява извън необходимите действия за реализиране дейността на Сдружението и без съгласието на съответното лице.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъстващи учредители на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Подай ръка на животно в беда”, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Име:                                                                           Подпис:

 1. Велизара Огнянова Нашкова                                       …………………...
 2. Христинка Стоянова Стоянова                                …………………...
 3. Лидия Маринова Иванова                                       …………………...
 4. Албена Георгиева Банзарова                                  ……………………
 5. Наталия Христова Христова                                  ……………………
 6. Анка Емилова Микинска                                        ……………………
 7. Галя Петрова Дунчева                                            ……………………

 

30.10.2015г Снощи с нас се свърза Вики с молба да помогнем на едно куче което е до нейния блок и се гърчи и вие. Мърфи(така го кръстихме ние) бе нахранен ,но не се даваше,явно изпитваше силна болка.

Нови статии

Писанка и Фюри

14-11-2015 Котки

Пухкавата топчица се казва Фюри и е вече на 6месеца, бяха 3 братчета, на едното намерихме дом, другото изчезна надявам...

Продължава

Малката Дейзи!

14-11-2015 Кучета

Дейзи вече е щастливо осиновена !!! Малката Дейзи все още е на улицата! Много стресирана и наплашена, тя постоянно се крие...

Продължава

Блеки, излекуван от …

14-11-2015 Кучета

Този мъник май месец беше подхвърлен в кашонче пред нашата база...поредните стопани, които не поеха отговорността за поколението на животното...

Продължава

Мърфи - Блъснат или …

12-11-2015 Кучета

30.10.2015г Снощи с нас се свърза Вики с молба да помогнем на едно куче което е до нейния блок и...

Продължава

Търсене

Профил